Põhikiri

1. peatükk. ÜLDSÄTTED

Artikkel 1. Nimi

Mittetulundusühingu (edaspidi Selts) nimi on Martensi Selts.

Artikkel 2. Asukoht

Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

Artikkel 3. Tegevuse eesmärk

(1) Seltsi eesmärgiks on:

1)  aidata kaasa rahvusvaheliste suhete ja rahvusvahelise õiguse uurimisele ja õpetamisele ning selle valdkonna teadmiste laiemale levimisele ühiskonnas;

2)  anda oma panus üksikisiku väärtustamisse ning inimesekeskse ühiskondliku mõtlemise ja demokraatia põhimõtete edendamisse.

(2) Seltsil puudub eesmärk, mille saavutamine võiks olla tema lõpetamise aluseks.

Artikkel 4. Majandusaasta

Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. peatükk. LIIKMED

Artikkel 5. Liikmeskond

(1) Seltsil on assotsieerunud, täis-, toetaja- ja auliikmed.

(1bis) Seltsi assotsieerunud liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes huvitub rahvus­vahelisest õigusest või rahvusvahelistest suhetest ning soovib kaasa aidata Seltsi eesmärkide saavutamisele.

(2) Seltsi täisliikmeks võib olla iga füüsiline isik, kellel on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon sotsiaalteaduste vallas, kes huvitub rahvusvahelisest õigusest või rahvusvahelistest suhetest ning soovib kaasa aidata Seltsi eesmärkide saavutamisele.

(3) Seltsi toetajaliikmeks võib olla isik, kes toetab Seltsi tegevust, kuid aktiivselt selles ei osale.

(4) Seltsi auliikmeks võib olla füüsiline isik, kelle tegevus rahvusvaheliste suhete ja rahvusvahelise õiguse vallas on olnud tähelepanuväärne ning kooskõlas Seltsi eesmärkidega.

[16.06.2005]

Artikkel 6. Liikmeks vastuvõtmine

(1) Seltsi tegev- või toetajaliikmeks astuda sooviv isik esitab Juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise ühe kuu jooksul avalduse saamise päevast arvates.

(2) Isiku auliikmeks vastuvõtmise otsustab Üldkoosolek Juhatuse ettepaneku alusel, millisele on lisatud isiku nõusolek auliikmeks vastuvõtmiseks.

Artikkel 7. Väljaastumine ja väljaarvamine

(1) Seltsist välja astuda sooviv liige esitab Juhatusele kirjaliku avalduse. Liige loetakse Seltsist väljaastunuks avalduse esitamise päevale järgnevast päevast.

(2) Juhatus võib Seltsist välja arvata liikme:

1)  kes ei täida käesoleva põhikirja sätteid;

2)  kelle suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikult toimepandud kuriteos;

3)  kelle tegevus kahjustab Seltsi mainet.

(3) Juhatus teatab kirjalikult ühe nädala jooksul väljaarvatule sellekohasest otsusest.

Artikkel 8. Liikmete õigused ja kohustused

(1) Liikmel on õigus:

1)  osaleda Seltsi tegevuses;

2)  osaleda Seltsi juhtimises käesoleva põhikirjaga sätestatud korras.

(2) Liikmel on kohustus:

1)  tegutseda vastavuses Seltsi eesmärkidega;

2)  järgida käesolevat põhikirja ja Seltsi juhtimisorganite poolt nende pädevuse piires vastuvõetud otsuseid;

3)  tasuda liikmemaksu Juhatuse poolt kehtestatud suuruses ja tähtaegadel.

(3) Auliikmel puudub kohustus tasuda liikmemaksu. Assotsieerunud liikme liikmemaks ei tohi ületada poolt täisliikme liikmemaksust. Liikme avaluse alusel ja erakorraliste asjaolude esinemisel võib Juhatus oma motiveeritud otsusega vabastada liikme liikmemaksu tasumisest, vähendada liikmemaksu suurust või võimaldada liikmemaksu tasumist graafiku alusel.                                           [16.06.2005]

(4) Liikmel on ka kõik muud õigused ja kohustused, mis tulenevad käesoleva põhikirja teistest sätetest ning seadusest.

3. peatükk. ORGANID

Artikkel 9. Üldkoosolek

(1) Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on tema liikmete Üldkoosolek.

(2) Üldkoosoleku pädevuses on:

1)  Juhatuse ja Revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;

2)  Juhatuse ja Revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja neile hinnangu andmine;

3)  muude küsimuste lahendamine, mis on antud tema pädevusse käesoleva põhikirja või seadusega.

(3) Üldkoosolek kinnitab oma töökorralduse ning moodustab Üldkoosoleku läbiviimiseks vajalikud tööorganid.

(4) Igal Seltsi liikmel on Üldkoosolekul üks hääl. Seltsi liige võib lihtkirjaliku volikirjaga volitada teist Seltsi liiget teda Üldkoosolekul esindama.

Artikkel 10. Üldkoosoleku kokkukutsumine

(1) Korraline Üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas. Erakorraline Üld­koosolek kutsutakse kokku Juhatuse algatusel, kui Seltsi huvid seda nõuavad, või liikmete või Revisjonikomisjoni nõudmisel seadusega sätestatud korras.

(2) Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus, informeerides Seltsi liikmeid koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast e-posti teel või selle võimaluse puudumisel kirja teel vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.

Artikkel 11. Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine

(1) Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate Seltsi liikmete arvust, kui Seltsi liikmetele on koosoleku toimumisest käesoleva põhikirjaga sätestatud korras teatatud.

(2) Kui seadusest või käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti, võetakse Üldkoosoleku otsused vastu kohalviibivate ja esindatud liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.

Artikkel 12. Juhatus

(1) Seltsi igapäevast tegevust ja asjaajamist korraldab Juhatus.

(2) Juhatuse pädevuses on:

1)  Seltsi varaliste vahendite käsutamine ja raamatupidamise korraldamine;

2)  Seltsi liikmete nimekirja ja liikmemaksu laekumise arvestuse pidamine;

3)  Üldkoosolekute ettevalmistamine;

4)  muude käesolevast põhikirjast tulenevate või Üldkoosoleku poolt antud ülesannete täitmine.

(3) Juhatusel on üks (juhataja) kuni viis liiget, kes valitakse Üldkoosoleku poolt Seltsi liikmete hulgast kolmeks aastaks. Vähemalt pooled Juhatuse liikmetest valitakse Seltsi täisliikmete hulgast.       [16.06.2005]

(4) Kui Juhatusel on enam kui üks liige, võivad nad enda hulgast valida Juhatuse esimehe ja vajadusel aseesimehe, kes korraldavad Juhatuse tegevust.

Artikkel 13. Juhatuse koosolek

(1) Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

(2) Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga Juhatuse liige, teatades sellest teistele Juhatuse liikmetele ette vähemalt seitse päeva.

(3) Juhatuse liikmel on õigus oma äranägemisel paluda koosolekust osa võtma teisi isikuid. Selliste isikute koosolekule lubamise ja neile sõna andmise otsustab Juhatus.

(4) Juhatuse liige võib lihtkirjaliku volikirjaga volitada teist Juhatuse liiget teda koos­olekul esindama.

Artikkel 14. Juhatuse otsus

(1) Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole tema liikmetest. Kui kvooruminõue ei ole täidetud, kutsutakse uus Juhatuse koosolek kokku esimesel võimalusel, teatades sellest Juhatuse liikmetele ette vähemalt seitse päeva.

(2) Juhatuse otsused võetakse vastu kohalviibivate ja esindatud liikmete häälte­enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.

(3) Juhatus võib otsuseseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata seadusega sätestatud korras.

Artikkel 15. Revisjonikomisjon

(1) Seltsi järelevalveorganiks Revisjonikomisjon.

(2) Revisjonikomisjoni pädevuses on:

1)  Juhatuse tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse kontrollimine;

2)  Juhatuse poolt Üldkoosoleku otsuste täitmise kontrollimine;

3)  Seltsi rahaliste ja muude vahendite laekumise ja kasutamise kontrollimine.

(3) Revisjonikomisjonil on üks (revident) kuni kolm liiget, kes valitakse Üld­koos­oleku poolt kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla samaaegselt Juhatuse liige.

(4) Kui Revisjonikomisjonil on enam kui üks liige, võivad nad enda hulgast valida komisjoni esimehe, kes korraldab komisjoni tegevust.

(5) Revisjonikomisjoni otsused võetakse vastu komisjoni koosseisu häälte­ena­mu­sega.

Artikkel 15bis. Töögrupid

(1) Juhatuse või Üldkoosoleku otsusega võidakse moodustada Seltsi tegevuse korraldamiseks Seltsi alalisi ning ajutisi töögruppe.

(2) Juhatus nimetab töögrupi liikmete ettepanekul Seltsi täisliikmete hulgast töögrupi juhi.

[16.06.2005]

4. peatükk. LÕPPSÄTTED

Artikkel 16. Põhikirja muutmine

Käesoleva põhikirja muutmine toimub seadusega sätestatud korras.

Artikkel 17. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

(1) Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine viiakse läbi seadusega sätestatud korras.

(2) Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles­jäänud vara üle avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud eraõiguslikule juriidilisele isikule.

[20.06.2008]

Käesolev põhikiri on kinnitatud 7. oktoobril 2004. a. sõlmitud asutamislepinguga ja seda on muudetud üldkoosoleku otsustega 16. juunist 2005. a. ja 20. juunist 2008. a.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

CAPTCHA Image
Refresh Image

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

542 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>